റിംഗ് പ്രഷർ സെന്റർ പ്ലേറ്റ്

  • DRK113 Ring Pressure Center Plate

    DRK113 റിംഗ് പ്രഷർ സെന്റർ പ്ലേറ്റ്

    റിംഗ് പ്രഷർ സെന്റർ പ്ലേറ്റ് ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസൃതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ പേപ്പർ, കാർഡ്ബോർഡ് എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിളുകളുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പരീക്ഷണ ഉപകരണമാണ്.