ഫാബ്രിക് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ ഡൈനാമിക് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി മീറ്റർ