ഫാബ്രിക് ആന്റി ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് റേഡിയേഷൻ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റർ